Reklamační řád

PROVOZOVATEL ESHOPU:

pan Pavel Klimša

se sídlem Čebín 183, 664 23

identifikační číslo: 69753539

zapsáno na ŽÚ Kuřim: 2492/ŽU/595/00, ev.č: 370302-83650-00

Všeobecná ustanovení

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.      Tento reklamační řád byl zpracován dle aktuálních a účinných znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“) a vztahuje se na reklamace veškerého spotřebního zboží prodávaného v internetovém obchodě www.bazenyeshop.cz, jehož provozovatelem je podnikající fyzická osoba, pan Pavel Klimša, se sídlem Čebín 183, 664 23, identifikační číslo: 69753539, zapsaný na ŽÚ Kuřim: 2492/ŽU/595/00, ev.č: 370302-83650 (dále jen „prodávající“).

1.2.     Tento reklamační řád slouží jakožto poučení kupujících – spotřebitelů (tedy kupujících dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele) o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodních podmínek dostupných zde: https://www.pyrotechnika.shop. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.3.     V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží je místem uplatnění reklamace prodejna internetového obchodu www.bazenyeshop.cz, na adrese: Čebín 183, PSČ: 664 23. V případě odeslání zboží v rámci reklamace poštou ze strany kupujícího je kupující povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození v rámci přepravy do místa vyřízení reklamace. Kupujícím se zejména doporučuje pořízení fotografie reklamovaného zboží v době zabalení a následně zabaleného zboží v době předání přepravci.

1.4.     Není-li v tomto reklamačním řádu uvedeno výslovně jinak, je pod pojmem „kupující“ rozuměn kupující spotřebitel dle dikce občanského zákoníku.

2. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

2.1.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží zakoupené na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v rámci internetového obchodu www.pyrotechnika.shop při převzetí nemá vady. Okamžik převzetí zboží je rovněž okamžikem přechodu tzv. rizika škody nebo zkázy zakoupeného zboží z prodávajícího na kupujícího. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zakoupené zboží převzal:

1.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.     Není-li k zakoupenému zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad vydaný prodávajícím. Kupující je při reklamaci povinen vždy řádně doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.pyrotechnika.shop, a to zejména například předložením dokladu o zakoupení. Je-li u zboží přiložen záruční list, předloží kupující prodávajícímu při reklamaci též řádně vyplněný záruční list.

2.3.     Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je kupující povinen sdělit při předání přepravci a uvést tuto skutečnost výslovně do předávacího protokolu (přepravního listu, případně jiného dokumentu sloužícího pro předání zboží ze strany dopravce). Kupující není povinen takové zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.

2.3.     Práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zakoupeného zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

2.3.1. jedná-li se o přístroj nebo o zboží složitější stavby, pak prokazatelně nedovolenými nebo neodbornými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,

2.3.2. jedná-li se o elektricky napájený přístroj, pak na vlastnosti nebo vady způsobené nepřijatelným elektrickým přepětím,

2.3.3. nesprávným užitím (zejména v rozporu s návodem k užití nebo v rozporu s pokynem výrobce či prodejce zboží), mechanickým poškozením nebo nesprávnou instalací nebo zapojením zboží,

2.3.4. na základě tzv. běžného opotřebení způsobené obvyklým užíváním (u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím),

2.3.5. případně na vady nebo vlastnosti způsobené jakýmkoliv způsobem kupujícím.

2.4.     Prodávající je povinen na žádost kupujícího poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (tzv. záruční list). Záruční list musí obsahovat zejména obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující totožné údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

2.5.     Není-li výslovně u dílčího zboží prodávaného v internetovém obchodě www.pyrotechnika.shop uvedeno jinak, prodávající neposkytuje na prodávané zboží záruku za jakost.

3. ZÁRUČNÍ DOBA

3.1.     Pokud prodávajícího neurčí u jednotlivého zboží delší dobu, má kupující nárok uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:

3.1.1. u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí,

3.1.2. u použitého zboží v souladu s § 2168 občanského zákoníku v době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.2.     Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zakoupeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo případně zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

3.3.     Ustanovení odst. 3.1. tohoto reklamačního řádu neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.     Má-li zakoupené zboží vadu, je kupující (pozn. který je spotřebitelem) oprávněn požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

4.2.     Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující (pozn. který je spotřebitelem) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

4.3.     Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení podle § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

4.4.     Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

4.5.     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v obecně závazných předpisech (zejména v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele). Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu do sféry dispozice doručeno odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

4.6.     Má-li vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

5. PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

5.1.     Uplatněná reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta delší lhůta pro vyřízení reklamace.

5.2.     Lhůta pro vyřízení reklamace dle odst. 5.1. začne běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5.3.     Kupující předá reklamované zboží do reklamačního řízení kompletní a jinak neporušené. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence vady anebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

5.4.     Při uplatnění reklamace předá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, který slouží jako doklad o uplatnění reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu (pozn. a to i za využití reklamačního formuláře zveřejněného na webu internetového obchodu) uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující zboží do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží písemné potvrzení o reklamaci e-mailem nebo poštou.

5.5.     Kupující má dále právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

5.6.     Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti (zejména, je-li předání v rozporu s hygienickými předpisy).

5.7.     Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího prostřednictvím SMS nebo emailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající dále vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.     Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodní podmínek v internetovém obchodu: www.pyrotechnika.shop

6.2.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pavelklimsa@seznam.cz- Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené v tomto eshopu www.pyrotechnika.shop je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.